Athens

Acropolis

Central

Meteora

Crete

Samaria Gorge

Cyclades

Naxos

Northwest

Vikos Gorge

Peloponnese

Vyros Gorge