Honshu - Central

Kamakura

Mt. Fuji

Honshu - Northern

Fujiwara

Fujiwara

Gunma-ken

Gunma-ken

Gunma-ken

Gunma-ken

Matsushima

Minakami

Minakami

Minakami

Minakami

Minakami

Minakami

Minakami

Minakami

Minakami

Honshu - Western

Himeji

Hiroshima

Hiroshima

Hiroshima

Hiroshima

Hiroshima

Hiroshima

Miyajima

Miyajima

Miyajima

Miyajima

Miyajima

Miyajima

Miyajima Island

Miyajima Island

Miyajima Island

Miyajima Island

Miyajima Island

Miyajima Island

Kansai

Kobe

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Koya-san

Kurama

Kurama

Kurama

Kurama

Kurama

Kurama

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Kyoto

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

Nara

near Kurama

near Nara

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Nishinomiya

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Osaka

Shinkansen

Kyushu

Aso-san

Aso-san

Aso-san

Aso-san

Komezuka

Tokyo

Central

Central

Ginza

Ginza

plane

Sega center

Shibuya

Shibuya

Shibuya

Shibuya

Shinjuku

Shinjuku

Suidobashi Stn.

Tokyo Dome

Tokyo Dome

Ueno

Ueno